RDVR stelt Werkplan 2019 voor NRV vast

De Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s (RDVR) stemde vrijdag 21 juni in met het Werkplan 2019 ‘Aan de slag!’ voor de Nationale Reddingsvloot (NRV). Vaststelling van het werkplan door de RDVR maakt onderdeel uit van de cyclus van planvorming en verantwoording, zoals die met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is afgesproken.

In het Werkplan 2019 wordt uitgebreid besproken welke acties dit jaar voor de Nationale Reddingsvloot worden opgepakt. Belangrijk daarin zijn de drie werkgroepen die zijn geformeerd rondom: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO); Alarmeren en Verbinden; Kwaliteit en Planvorming. In alle werkgroepen is Reddingsbrigade Nederland ruim vertegenwoordigd. Verder is in 2019 geld gereserveerd om de rood-oranje samenwerking tussen brandweer en brigades een impuls te geven.

Kwaliteitsimpuls
Esmeralda Korver, NRV-coördinator bij Reddingsbrigade Nederland: ,,Het is fijn dat het Werkplan 2019, dat opgesteld is door mijn voorganger, er nu ligt en dat we ermee aan de slag kunnen. Ik ben in de eerste maand erg onder de indruk geraakt van de kwaliteit, kennis en kunde die we op alle fronten met de reddingsbrigades in huis hebben. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om deze in te zetten. Om bijvoorbeeld de beoogde kwaliteitsimpuls aan de Nationale Reddingsvloot te geven. Maar ook op andere terreinen zal ik in de toekomst met erg veel plezier een beroep doen op kennis, kunde en ervaring; van zowel oudgedienden als nieuw, jong, aanstormend talent.”

Voor meer informatie over het ‘Werkplan 2019’, het werk van de werkgroepen en de impuls voor lokale samenwerking is contact op te nemen met Esmeralda Korver.

NRV-werkgroepen van start

Als onderdeel van het NRV Impulsprogramma zijn deze maand drie werkgroepen van start gegaan. Die gaan met voorstellen voor de nadere invulling van de NRV komen.

Alle werkgroepen bestaan uit een vertegenwoordiger van zowel de veiligheidsregio’s als de reddingsbrigades. Twee werkgroepen worden gecoördineerd door Reddingsbrigade Nederland, een door het IFV. Aan alle werkgroepen lag een Project Initiatie Document (PID) ten grondslag. De werkgroepen worden geacht eind 2019 met hun adviezen te komen, zodat voorjaar 2020 besluitvorming in de NRV Stuurgroep en vervolgens in de RDVR kan plaatsvinden, en de implementatie ter hand kan worden genomen.

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:

Werkgroep 1: Alarmering en Verbindingen

Guus Zijlstra IFV, projectleider
Mario Dekker Reddingsbrigade WHV-raad
Bas Heijselaar Reddingsbrigade Zaanstad
Theo Roelofs VR Amsterdam-Amstelland
Watse Hepkema VR Midden-West Brabant

Werkgroep 2: Kwaliteit en Planvorming

 Raymond van den Hoek Projectleider
Ronald Stoffer Reddingsbrigade Nederland
Kevin de Jonge Reddingsbrigade Gouda
Marieke Peereboom / Ronald Tobe VR Rotterdam-Rijnmond
Gert van der Kruk VR Noord-Holland Noord
Maarten Rutte VR Gelderland-Zuid

Werkgroep 3: Opleiden, Trainen en Oefenen

Bart van de Minkelis Projectleider
Martijn van Straten Brandweer Nederland
Thom van Craaikamp Reddingsbrigade Zaanstad
Gijs Hoskam Reddingsbrigade Eindhoven
Petra van der Meer (?) Reddingsbrigade Leiderdorp
Gert Jan Winters VR Kennemerland
VACATURE  

Voor meer informatie over het werk van de werkgroepen en de voortgang daarin, neem contact op met Esmeralda Korver, NRV-coördinator.

.

Ketenpartneroverleg en programma Wave 2020 impulsen voor NRV

Reddingsbrigade Nederland verstevigt de contacten met ketenpartners verder om de Nationale Reddingsvloot (NRV) nieuwe impulsen te geven. Recent zijn gesprekken gevoerd op het Ministerie van Defensie, in het bijzonder met de Koninklijke Landmacht en de voorzitter van het programma WAVE 2020.

Defensie, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn partners in het Water risk Training & Expertise Centre (WTEC). Het WTEC is een onderzoeksteam voor samenwerking op het gebied van crisismanagement en waterveiligheid. Defensie wenst in dit verband met Reddingsbrigade Nederland op te trekken. Komende tijd wordt verkend hoe dit gestalte kan krijgen. Kennisdeling en het gebruik van Defensie-terreinen voor oefeningen[1] zijn hierbij speerpunten.

WAVE 2020
Watersnood Aanpak Veiligheidsregio (WAVE) 2020[2] is een programma onder regie van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO). Met als doel watercrises te verankeren in de crisisplannen van de veiligheidsregio’s. Ook Reddingsbrigade Nederland heeft voor het programma – gezamenlijk gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Veiligheidsberaad – haar expertise voor het voetlicht gebracht.


[1] Zie hier voor een voorbeeld van wat het WTEC doet.

[2] Informatie over WAVE 2020 staat hier.

Esmeralda Korver nieuwe NRV-coördinator

Per 1 juni 2019 is Esmeralda Korver bij Reddingsbrigade Nederland van start gegaan als coördinator voor de Nationale Reddingsvloot. Zij vervangt Bernard Korte, die deze functie zeven jaar vervulde maar de overstap naar het NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties) maakte.

Korver kijkt erg uit naar haar nieuwe functie: ,,Als schippersdochter en actief watersporter snap ik de bekoringen van het water maar ook de gevaren. In mijn vorige functie bij de gemeente Oegstgeest had ik onder andere evenementenvergunningen onder mijn hoede en had ik vanuit die hoedanigheid veel contact met de veiligheidsregio. Ik heb daar gemerkt hoe belangrijk maar ook complex de samenwerking tussen hulporganisaties is. Ik kijk ernaar uit om in mijn functie van NRV-coördinator te stimuleren dat brandweer en brigades elkaar weten te vinden en er samen pal voor staan dat de NRV slagvaardig en eendrachtig opereert bij een landelijke watercrisis en/of overstroming.”

Klik hier voor de contactgegevens van Esmeralda Korver.

IFV en Reddingsbrigade Nederland sluiten beheersovereenkomst NRV

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Reddingsbrigade Nederland hebben hun werkafspraken voor de NRV vastgelegd in een beheersovereenkomst. Deze werd zaterdag 18 mei door de directeuren van beide organisaties,  IJle Stelstra en Koen Breedveld, ondertekend. Dat gebeurde bij het IFV, dat de locatie vormde voor het eerste Brigade Congres van Reddingsbrigade Nederland.


IJle Stelstra en Koen Breedveld. (Foto: Arthur Wijnen)

IFV-directeur Stelstra sprak bij die gelegenheid zijn waardering uit voor de inzet van de brigades en ging in op het belang om de samenwerking nu echt handen en voeten te geven. Als onderdeel van het Brigade Congres vond ook een NRV Meetup voor brigades plaats. Max Krisman, programmamanager GBO-SO bij IFV, gaf bij die gelegenheid een toelichting op het programma GBO-SO van het IFV, waaronder ook de NRV valt. Hierbij staan grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden centraal. Jaap Verweij, programmamanager voor crisismanagement en informatievoorziening Water, vertelde over het werk van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en de informatie die daar beschikbaar is over overstromingskansen en -gevolgen. Vanuit het bestuur van Reddingsbrigade Nederland sprak Marcel Huijbrechts zijn waardering uit voor alle brigades die betrokken zijn (geweest) bij de NRV. Alle aanwezige brigades ontvingen voor die inzet een blijk van waardering in de vorm van een schildje. 

Versterking NRV met ketenpartners: LOCC

In het kader van het impulsprogramma voor de Nationale Reddingsvloot (NRV) is vorige week gesproken met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC heeft een belangrijke taak bij het alarmeren van de NRV. Bij een (dreigende) watercrisis / overstroming, maar ook op het moment dat vanuit een veiligheidsregio om bijstand wordt gevraagd.

Het LOCC ondersteunt dat de partners in de hulpverlening komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van alle beschikbare mensen, middelen en expertise bij een crisis. Om dit proces goed te begeleiden, voert het LOCC de regie over een landelijk systeem. In dit Informatie Voorziening Capaciteit Managementsysteem (IVCM) is alle beschikbare capaciteit opgenomen van de partners in de veiligheidsketen. Partners met een maatschappelijke rol in fysieke veiligheid kunnen in dit systeem hun relevante gegevens over capaciteiten ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding opnemen.

Reddingsbrigade Nederland gaat binnenkort de NRV in dit IVCM zetten. Ketenpartners kunnen dan – in geval van een crisis, ramp of calamiteit waarbij ondersteuning op of rond het water nodig is – direct zien wat de NRV kan leveren. Op termijn wordt bekeken in welke mate lokale reddingsbrigades beschikbare mensen en middelen in dit systeem willen zetten.

Gegevens over capaciteit Nationale Reddingsvloot in IVCM

Reddingsbrigade Nederland laat gegevens over de Nationale Reddingsvloot (NRV) in het Informatie Voorziening Capaciteit Managementsysteem (IVCM) plaatsen. Daarin is alle beschikbare capaciteit opgenomen van de partners in de veiligheidsketen. Zij kunnen dan in geval van een crisis, ramp of calamiteit (waarbij ondersteuning op of rond het water nodig is) direct zien wat de NRV kan leveren.

In het kader van het impulsprogramma voor de NRV is gesproken met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC heeft een belangrijke taak bij het alarmeren van de NRV. Bij een (dreigende) watercrisis / overstroming, maar ook op het moment dat vanuit een veiligheidsregio om bijstand wordt gevraagd.

Inzet
Het LOCC ondersteunt dat de partners in de hulpverlening komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van alle beschikbare mensen, middelen en expertise bij een crisis. Om dit proces goed te begeleiden, voert het LOCC de regie over het landelijke IVCM. Partners met een maatschappelijke rol in fysieke veiligheid kunnen hierin hun relevante gegevens over capaciteit ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding laten opnemen. Op termijn wordt bekeken in welke mate reddingsbrigades beschikbare mensen en middelen in dit systeem willen zetten.VRU en Reddingsbrigade Nederland bekrachtigen samenwerking NRV

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ondertekenden hun overeenkomst in het kader van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Dat gebeurde dinsdag 12 maart bij Brandweer Vinkeveen. Daarmee zijn bijna alle overeenkomsten tussen Reddingsbrigade Nederland en de veiligheidsregio’s nu getekend. Van de 22 betrokken veiligheidsregio’s zijn er 16 die in het kader van de NRV een overeenkomst hebben gesloten met Reddingsbrigade Nederland.

Boven: Koen Breedveld en Rob Frek.

Rob Frek, directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend directeur van VRU, is verheugd dat de samenwerking met de reddingsbrigades nu formeel is vastgelegd: ,,Met deze belangrijke maatschappelijke partner hebben we samen nog meer vrijwilligers die zich ’24/7′ inzetten en een bijdrage leveren aan een veilige regio Utrecht.” Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, geeft aan dat hij trots is op het bereikte resultaat: ,,Met VRU en de lokale reddingsbrigades in die regio is dit het begin van een nieuwe start. Er is al geborgd, dat met regelmaat operationeel overleg gevoerd wordt tussen VRU en reddingsbrigades. Dit is een startpositie die als voorbeeld dient voor andere regio’s in het land. Een mooie basis om nu voor de daadwerkelijke uitvoering werkafspraken te maken.”

Inzet experts bij projecten NRV

In februari 2019 is een uitvraag gedaan aan alle NRV-veiligheidsregio’s om experts deel te laten nemen aan de projecten van het NRV-impulsprogramma.

In 2018 is een brief verstuurd aan de veiligheidsregio’s, waarbij is aangegeven dat de NRV op meerdere thema’s wordt doorontwikkeld. In opdracht – en in samenwerking met het IFV – voert de Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LRV), belegd bij Reddingsbrigade Nederland, dit programma verder uit. Inmiddels heeft deze ambitie zich vertaald in drie projectgroepen: Alarmering en Verbindingen; Kwaliteit en Planvorming; Opleiden, Trainen en Oefenen.

Eindrapportage
Voor alle projecten geldt het doel ervoor te zorgen dat voor nu en in de toekomst de NRV als landelijke voorziening geborgd is om in het hele land 24/7 professionele inzet te kunnen leveren bij (grote) watercalamiteiten en/of overstromingen. Mede aan de hand van de besluitvormingsnota van de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) zijn per project doelen geformuleerd om zowel vanuit de invalshoek van de reddingsbrigade als die van de brandweer op één lijn te komen. In deze opzet wordt ervan uitgegaan dat elke projectgroep een eindrapportage oplevert aan het eind van 2019.

Afvaardigen
,,Inbreng vanuit de veiligheidsregio’s in de genoemde projecten is onmisbaar om tot een goed resultaat te komen”, stelt Bernard Korte, landelijk coördinator NRV. ,,Daarom de vraag aan de veiligheidsregio of zij voor een of meer van de genoemde projecten een expert wil afvaardigen om mee te denken. Naast deze uitvraag zullen ook direct vanuit de LVR veiligheidsregiomedewerkers worden benaderd die al eerder hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de (door)ontwikkeling van de NRV.”

Geïnteresseerden kunnen zich vóór vrijdag 8 maart aanmelden via bkorte@reddingsbrigade.nl.

Reddingsbrigade niet langer ‘bijzondere gebruiker’ C2000

Met de herinrichting van de Nationale Reddingsvloot (NRV) is ingesloten, dat Reddingsbrigade Nederland niet langer de status van Bijzondere Gebruiker C2000 heeft. Vooruitlopend op deze nieuwe situatie per 1 januari 2018, is in 2017 al begonnen met het afbouwen van het NRV C2000-bestand.

Het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen maand alle C2000-randapparaten behorend bij de NRV ‘oude stijl’ uit het systeem gehaald en ontkoppeld. Nu Reddingsbrigade Nederland de status niet meer heeft, is de noodzaak om de C2000-voorziening van de NRV onder de aandacht te brengen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de veiligheidsregio’s weer urgent geworden.

Uitgangspunt
Nog niet alle veiligheidsregio’s waarmee binnen de NRV wordt samengewerkt, zijn overgegaan tot het verstrekken van de C2000-licentie en -randapparatuur aan de NRV-reddingsbrigades. De regionale reddingsgroepen van Reddingsbrigade Nederland verkrijgen dit vanuit de eigen veiligheidsregio. Dat is als uitgangpunt opgenomen in de convenanten die gesloten zijn tussen de veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland.