Hulpverleners aan het woord (2)

Reddingsbrigade Nederland brengt via haar social-mediakanalen in de periode van 28 januari tot en met 3 februari 2020 dagelijks een videoproductie onder de noemer ‘Hulpverleners aan het woord’, waarin watersnoodveteranen en herinneringen aan 1995 centraal staan.

Hulpverleners aan het woord (1)

Reddingsbrigade Nederland brengt via haar social-mediakanalen in de periode van 28 januari tot en met 3 februari 2020 dagelijks een videoproductie onder de noemer ‘Hulpverleners aan het woord’, waarin watersnoodveteranen en herinneringen aan 1995 centraal staan.

Hulpverleners naar Gelderland voor herdenking watersnood

Het is 25 jaar geleden dat zich in Limburg en Gelderland een watersnood voltrok. 250.000 inwoners van bedreigd en daadwerkelijk overstroomd gebied werden geëvacueerd. Dat was mede mogelijk door de inzet van de Nationale Rampenvloot. Hulpverleners van toen, de meesten nog steeds actief lid van Reddingsbrigade Nederland, keren maandag 27 januari terug. Ze verzamelen zich in Tiel bij Waterschap Rivierenland en halen op diverse locaties herinneringen op aan de gebeurtenissen tussen 25 januari en 4 februari 1995.

Vanuit Almere, Egmond, Noordwijk, IJmuiden en IJsselstein rijden de hulpverleners, inzetgereed, naar Gelderland. Hun eerste stop is bij Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1), een locatie waar met #hohohoogwater stilgestaan wordt bij het hoogwater van 1995, bij de ingrijpende veranderingen sindsdien en bij de toekomst. Het oranje lint van voer- en vaartuigen vertrekt van daar om in het voormalig getroffen gebied plekken aan te doen.

Nationale Reddingsvloot
De meesten van de aanwezige watersnoodveteranen behoren ook anno 2020 nog tot de oranje eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV), waartoe de Nationale Rampenvloot in 2012 werd omgedoopt. Bij oranje eenheden zijn de bemanning en het materieel ondergebracht bij reddingsbrigades aangesloten bij Reddingsbriagde Nederland. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s; daarvan zijn er 22 met een overstromingsrisico. Deze 22 zijn betrokken bij de vorming van de NRV en zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de levering van een eigen regionale reddingsgroep. Deze bestaat uit vier eenheden die op afroep ’24/7′ klaar staan om ingezet te worden. Reddingsbrigade Nederland vormt een Landelijke Voorziening Reddingsvloot en zorgt op deze manier voor de bovenregionale centrale ondersteuning. Reddingsbrigade Nederland werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de veiligheidsregio’s en Brandweer Nederland aan een slagvaardige NRV.

Reddingsbrigade Nederland brengt via haar social-mediakanalen in de week van 27 januari tot en met 2 februari dagelijks een videoproductie onder de noemer ‘Hulpverleners aan het woord‘, waarin watersnoodveteranen en herinneringen aan 1995 centraal staan.

Landelijke NRV-oefening

Oranje en rode eenheden werken samen

Samenwerkende eenheden tijdens de NRV-oefening.  (Foto’s: Marcel van den Bos)

Een zuidwesterstorm die over Zeeland en Zuid-Holland raast en zorgt voor burgers die door het wassende water verrast worden en ingesloten raken. Dat was zaterdag 9 november de setting voor een landelijke oefening van de Nationale Reddingsvloot. Uitvalsbasis voor deze bovenregionale inzet met oranje eenheden van reddingsbrigades en rode eenheden van de brandweer was Verkeerscentrale Dordrecht van Rijkswaterstaat. De focus lag op de organisatie en uitvoering van grootschalige hulpverlening bij overstroming, in de vorm van verkenning, evacuatie en redding. Hierbij werd ook geoefend met verplaatsing van materiaal, aansturing en samenwerking met andere ketenpartners.

De Deltawerken rondom Dordrecht bleken niet opgewassen tegen de sterk verhoogde waterstand. Als gevolg van ontstane gaten zijn grote delen van de Sophiapolder ondergelopen. Het gebied is zo geteisterd dat evacuatie over land al enige uren niet meer mogelijk is. Pelotons Zuid Nederland en Zuid-West Nederland van de Nationale Reddingsvloot (NRV) komen in actie voor de getroffen burgers. Boten van deze pelotons stonden volgens protocol gereed.

Ontkoppeling
Esmeralda Korver, landelijk coördinator van de NRV: ,,Er werd gewerkt met praktische scenario’s waarbij samenwerken centraal stond. Om dit te bereiken, is de hogere aansturingsstructuur door de oefenstaf losgeknipt; dit vormde geen onderdeel van de oefening zelf.” Algemeen oefenleider  Kevin de Jonge: ,,Voor het eerst sinds de nieuwe NRV-structuur is gezamenlijk geoefend door reddingsbrigade en brandweer. Binnen de oefenonderdelen die specifiek op de kerntaken van de NRV gericht waren, was er ook gelegenheid om van elkaar te leren.”

Onderdelen
Deze landelijke oefening kende drie scenario’s.

‘Verkenning’
Het gebied dient in kaart te worden gebracht. Er moet worden bepaald waar slachtoffers overgedragen kunnen worden aan hulpverleners op het land. Tijdens de verkenning wordt melding gemaakt van een schip op drift met evacuees aan boord. Slachtoffers worden overgezet op boten van de NRV en naar een opvanglocatie aan wal gebracht. Terwijl lifeguards nog bezig zijn met het inrichten daarvan wordt een tweetal slachtoffers in het water ontdekt, zonder ademhaling en hartslag. Er wordt te hulp geschoten. Hierbij raken de hulpverleners zelf onderkoeld.

‘Evacuatie Sophiapolder’
De Deltawerken hebben het begeven op locaties rondom Dordrecht. Veel burgers zijn al geëvacueerd, maar een kleine groep is geïsoleerd geraakt en moet worden geholpen om de Sophiapolder te verlaten. Tevens heeft een handgemeen plaats tussen achterblijvers in het ondergelopen gebied.

‘Leegpompen ondergelopen huis’
Ondersteuning van de brandweer om materiaal, benodigd voor het leegpompen van een huis, verplaatst te krijgen vanaf de blusboot naar de wal door het ondergelopen gebied. De communicatie met de brandweer is bemoeilijkt, omdat het radionetwerk niet functioneert. Bij het bereiken van de blusboot draagt men het materiaal over. Het wordt spoedig naar de aangegeven locatie getransporteerd, maar dient vervolgens direct weer retour gebracht te worden naar de blusboot vanwege een brand in de bioscoop. Hierbij is grote haast geboden. De blusboot kan zich wegens zijn omvang niet door het water naar de brandhaard verplaatsen; hierin dient de NRV te voorzien. De boot zou te veel water verplaatsen en moet worden gesleept.

Veiligheidsregio’s
Deze landelijke oefening was de eerste, sinds de structuurwijziging van 1 januari 2018, waarbij eenheden van reddingsbrigades en de brandweer gezamenlijk NRV-taken uitoefenen. De NRV is niet meer nationaal belegd maar bij de veiligheidsregio’s. Pelotons worden gevormd door een combinatie van eenheden uit die regio’s, waarbij elke regio voorziet in vier eenheden, bestaande uit boten met gespecialiseerde hulpverleners. In Dordrecht kwamen de pelotons Zuid Nederland en Zuid-West Nederland in actie, die de veiligheidsregio’s Haaglanden, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid, Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Noord en Zuid-Limburg omvatten. Vanwege het unieke karakter van de oefening nam ook een eenheid deel uit Zaanstreek-Waterland.

RDVR stelt Werkplan 2019 voor NRV vast

De Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s (RDVR) stemde vrijdag 21 juni in met het Werkplan 2019 ‘Aan de slag!’ voor de Nationale Reddingsvloot (NRV). Vaststelling van het werkplan door de RDVR maakt onderdeel uit van de cyclus van planvorming en verantwoording, zoals die met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is afgesproken.

In het Werkplan 2019 wordt uitgebreid besproken welke acties dit jaar voor de Nationale Reddingsvloot worden opgepakt. Belangrijk daarin zijn de drie werkgroepen die zijn geformeerd rondom: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO); Alarmeren en Verbinden; Kwaliteit en Planvorming. In alle werkgroepen is Reddingsbrigade Nederland ruim vertegenwoordigd. Verder is in 2019 geld gereserveerd om de rood-oranje samenwerking tussen brandweer en brigades een impuls te geven.

Kwaliteitsimpuls
Esmeralda Korver, NRV-coördinator bij Reddingsbrigade Nederland: ,,Het is fijn dat het Werkplan 2019, dat opgesteld is door mijn voorganger, er nu ligt en dat we ermee aan de slag kunnen. Ik ben in de eerste maand erg onder de indruk geraakt van de kwaliteit, kennis en kunde die we op alle fronten met de reddingsbrigades in huis hebben. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om deze in te zetten. Om bijvoorbeeld de beoogde kwaliteitsimpuls aan de Nationale Reddingsvloot te geven. Maar ook op andere terreinen zal ik in de toekomst met erg veel plezier een beroep doen op kennis, kunde en ervaring; van zowel oudgedienden als nieuw, jong, aanstormend talent.”

Voor meer informatie over het ‘Werkplan 2019’, het werk van de werkgroepen en de impuls voor lokale samenwerking is contact op te nemen met Esmeralda Korver.

NRV-werkgroepen van start

Als onderdeel van het NRV Impulsprogramma zijn deze maand drie werkgroepen van start gegaan. Die gaan met voorstellen voor de nadere invulling van de NRV komen.

Alle werkgroepen bestaan uit een vertegenwoordiger van zowel de veiligheidsregio’s als de reddingsbrigades. Twee werkgroepen worden gecoördineerd door Reddingsbrigade Nederland, een door het IFV. Aan alle werkgroepen lag een Project Initiatie Document (PID) ten grondslag. De werkgroepen worden geacht eind 2019 met hun adviezen te komen, zodat voorjaar 2020 besluitvorming in de NRV Stuurgroep en vervolgens in de RDVR kan plaatsvinden, en de implementatie ter hand kan worden genomen.

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:

Werkgroep 1: Alarmering en Verbindingen

Guus Zijlstra IFV, projectleider
Mario Dekker Reddingsbrigade WHV-raad
Bas Heijselaar Reddingsbrigade Zaanstad
Theo Roelofs VR Amsterdam-Amstelland
Watse Hepkema VR Midden-West Brabant

Werkgroep 2: Kwaliteit en Planvorming

 Raymond van den Hoek Projectleider
Ronald Stoffer Reddingsbrigade Nederland
Kevin de Jonge Reddingsbrigade Gouda
Marieke Peereboom / Ronald Tobe VR Rotterdam-Rijnmond
Gert van der Kruk VR Noord-Holland Noord
Maarten Rutte VR Gelderland-Zuid

Werkgroep 3: Opleiden, Trainen en Oefenen

Bart van de Minkelis Projectleider
Martijn van Straten Brandweer Nederland
Thom van Craaikamp Reddingsbrigade Zaanstad
Gijs Hoskam Reddingsbrigade Eindhoven
Petra van der Meer (?) Reddingsbrigade Leiderdorp
Gert Jan Winters VR Kennemerland
VACATURE  

Voor meer informatie over het werk van de werkgroepen en de voortgang daarin, neem contact op met Esmeralda Korver, NRV-coördinator.

.

Ketenpartneroverleg en programma Wave 2020 impulsen voor NRV

Reddingsbrigade Nederland verstevigt de contacten met ketenpartners verder om de Nationale Reddingsvloot (NRV) nieuwe impulsen te geven. Recent zijn gesprekken gevoerd op het Ministerie van Defensie, in het bijzonder met de Koninklijke Landmacht en de voorzitter van het programma WAVE 2020.

Defensie, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn partners in het Water risk Training & Expertise Centre (WTEC). Het WTEC is een onderzoeksteam voor samenwerking op het gebied van crisismanagement en waterveiligheid. Defensie wenst in dit verband met Reddingsbrigade Nederland op te trekken. Komende tijd wordt verkend hoe dit gestalte kan krijgen. Kennisdeling en het gebruik van Defensie-terreinen voor oefeningen[1] zijn hierbij speerpunten.

WAVE 2020
Watersnood Aanpak Veiligheidsregio (WAVE) 2020[2] is een programma onder regie van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO). Met als doel watercrises te verankeren in de crisisplannen van de veiligheidsregio’s. Ook Reddingsbrigade Nederland heeft voor het programma – gezamenlijk gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Veiligheidsberaad – haar expertise voor het voetlicht gebracht.


[1] Zie hier voor een voorbeeld van wat het WTEC doet.

[2] Informatie over WAVE 2020 staat hier.

Esmeralda Korver nieuwe NRV-coördinator

Per 1 juni 2019 is Esmeralda Korver bij Reddingsbrigade Nederland van start gegaan als coördinator voor de Nationale Reddingsvloot. Zij vervangt Bernard Korte, die deze functie zeven jaar vervulde maar de overstap naar het NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties) maakte.

Korver kijkt erg uit naar haar nieuwe functie: ,,Als schippersdochter en actief watersporter snap ik de bekoringen van het water maar ook de gevaren. In mijn vorige functie bij de gemeente Oegstgeest had ik onder andere evenementenvergunningen onder mijn hoede en had ik vanuit die hoedanigheid veel contact met de veiligheidsregio. Ik heb daar gemerkt hoe belangrijk maar ook complex de samenwerking tussen hulporganisaties is. Ik kijk ernaar uit om in mijn functie van NRV-coördinator te stimuleren dat brandweer en brigades elkaar weten te vinden en er samen pal voor staan dat de NRV slagvaardig en eendrachtig opereert bij een landelijke watercrisis en/of overstroming.”

Klik hier voor de contactgegevens van Esmeralda Korver.

IFV en Reddingsbrigade Nederland sluiten beheersovereenkomst NRV

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Reddingsbrigade Nederland hebben hun werkafspraken voor de NRV vastgelegd in een beheersovereenkomst. Deze werd zaterdag 18 mei door de directeuren van beide organisaties,  IJle Stelstra en Koen Breedveld, ondertekend. Dat gebeurde bij het IFV, dat de locatie vormde voor het eerste Brigade Congres van Reddingsbrigade Nederland.


IJle Stelstra en Koen Breedveld. (Foto: Arthur Wijnen)

IFV-directeur Stelstra sprak bij die gelegenheid zijn waardering uit voor de inzet van de brigades en ging in op het belang om de samenwerking nu echt handen en voeten te geven. Als onderdeel van het Brigade Congres vond ook een NRV Meetup voor brigades plaats. Max Krisman, programmamanager GBO-SO bij IFV, gaf bij die gelegenheid een toelichting op het programma GBO-SO van het IFV, waaronder ook de NRV valt. Hierbij staan grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden centraal. Jaap Verweij, programmamanager voor crisismanagement en informatievoorziening Water, vertelde over het werk van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en de informatie die daar beschikbaar is over overstromingskansen en -gevolgen. Vanuit het bestuur van Reddingsbrigade Nederland sprak Marcel Huijbrechts zijn waardering uit voor alle brigades die betrokken zijn (geweest) bij de NRV. Alle aanwezige brigades ontvingen voor die inzet een blijk van waardering in de vorm van een schildje. 

Versterking NRV met ketenpartners: LOCC

In het kader van het impulsprogramma voor de Nationale Reddingsvloot (NRV) is vorige week gesproken met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC heeft een belangrijke taak bij het alarmeren van de NRV. Bij een (dreigende) watercrisis / overstroming, maar ook op het moment dat vanuit een veiligheidsregio om bijstand wordt gevraagd.

Het LOCC ondersteunt dat de partners in de hulpverlening komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van alle beschikbare mensen, middelen en expertise bij een crisis. Om dit proces goed te begeleiden, voert het LOCC de regie over een landelijk systeem. In dit Informatie Voorziening Capaciteit Managementsysteem (IVCM) is alle beschikbare capaciteit opgenomen van de partners in de veiligheidsketen. Partners met een maatschappelijke rol in fysieke veiligheid kunnen in dit systeem hun relevante gegevens over capaciteiten ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding opnemen.

Reddingsbrigade Nederland gaat binnenkort de NRV in dit IVCM zetten. Ketenpartners kunnen dan – in geval van een crisis, ramp of calamiteit waarbij ondersteuning op of rond het water nodig is – direct zien wat de NRV kan leveren. Op termijn wordt bekeken in welke mate lokale reddingsbrigades beschikbare mensen en middelen in dit systeem willen zetten.