Gegevens over capaciteit Nationale Reddingsvloot in IVCM

Reddingsbrigade Nederland laat gegevens over de Nationale Reddingsvloot (NRV) in het Informatie Voorziening Capaciteit Managementsysteem (IVCM) plaatsen. Daarin is alle beschikbare capaciteit opgenomen van de partners in de veiligheidsketen. Zij kunnen dan in geval van een crisis, ramp of calamiteit (waarbij ondersteuning op of rond het water nodig is) direct zien wat de NRV kan leveren.

In het kader van het impulsprogramma voor de NRV is gesproken met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC heeft een belangrijke taak bij het alarmeren van de NRV. Bij een (dreigende) watercrisis / overstroming, maar ook op het moment dat vanuit een veiligheidsregio om bijstand wordt gevraagd.

Inzet
Het LOCC ondersteunt dat de partners in de hulpverlening komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van alle beschikbare mensen, middelen en expertise bij een crisis. Om dit proces goed te begeleiden, voert het LOCC de regie over het landelijke IVCM. Partners met een maatschappelijke rol in fysieke veiligheid kunnen hierin hun relevante gegevens over capaciteit ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding laten opnemen. Op termijn wordt bekeken in welke mate reddingsbrigades beschikbare mensen en middelen in dit systeem willen zetten.VRU en Reddingsbrigade Nederland bekrachtigen samenwerking NRV

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ondertekenden hun overeenkomst in het kader van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Dat gebeurde dinsdag 12 maart bij Brandweer Vinkeveen. Daarmee zijn bijna alle overeenkomsten tussen Reddingsbrigade Nederland en de veiligheidsregio’s nu getekend. Van de 22 betrokken veiligheidsregio’s zijn er 16 die in het kader van de NRV een overeenkomst hebben gesloten met Reddingsbrigade Nederland.

Boven: Koen Breedveld en Rob Frek.

Rob Frek, directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend directeur van VRU, is verheugd dat de samenwerking met de reddingsbrigades nu formeel is vastgelegd: ,,Met deze belangrijke maatschappelijke partner hebben we samen nog meer vrijwilligers die zich ’24/7′ inzetten en een bijdrage leveren aan een veilige regio Utrecht.” Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, geeft aan dat hij trots is op het bereikte resultaat: ,,Met VRU en de lokale reddingsbrigades in die regio is dit het begin van een nieuwe start. Er is al geborgd, dat met regelmaat operationeel overleg gevoerd wordt tussen VRU en reddingsbrigades. Dit is een startpositie die als voorbeeld dient voor andere regio’s in het land. Een mooie basis om nu voor de daadwerkelijke uitvoering werkafspraken te maken.”

Inzet experts bij projecten NRV

In februari 2019 is een uitvraag gedaan aan alle NRV-veiligheidsregio’s om experts deel te laten nemen aan de projecten van het NRV-impulsprogramma.

In 2018 is een brief verstuurd aan de veiligheidsregio’s, waarbij is aangegeven dat de NRV op meerdere thema’s wordt doorontwikkeld. In opdracht – en in samenwerking met het IFV – voert de Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LRV), belegd bij Reddingsbrigade Nederland, dit programma verder uit. Inmiddels heeft deze ambitie zich vertaald in drie projectgroepen: Alarmering en Verbindingen; Kwaliteit en Planvorming; Opleiden, Trainen en Oefenen.

Eindrapportage
Voor alle projecten geldt het doel ervoor te zorgen dat voor nu en in de toekomst de NRV als landelijke voorziening geborgd is om in het hele land 24/7 professionele inzet te kunnen leveren bij (grote) watercalamiteiten en/of overstromingen. Mede aan de hand van de besluitvormingsnota van de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) zijn per project doelen geformuleerd om zowel vanuit de invalshoek van de reddingsbrigade als die van de brandweer op één lijn te komen. In deze opzet wordt ervan uitgegaan dat elke projectgroep een eindrapportage oplevert aan het eind van 2019.

Afvaardigen
,,Inbreng vanuit de veiligheidsregio’s in de genoemde projecten is onmisbaar om tot een goed resultaat te komen”, stelt Bernard Korte, landelijk coördinator NRV. ,,Daarom de vraag aan de veiligheidsregio of zij voor een of meer van de genoemde projecten een expert wil afvaardigen om mee te denken. Naast deze uitvraag zullen ook direct vanuit de LVR veiligheidsregiomedewerkers worden benaderd die al eerder hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de (door)ontwikkeling van de NRV.”

Geïnteresseerden kunnen zich vóór vrijdag 8 maart aanmelden via bkorte@reddingsbrigade.nl.

Reddingsbrigade niet langer ‘bijzondere gebruiker’ C2000

Met de herinrichting van de Nationale Reddingsvloot (NRV) is ingesloten, dat Reddingsbrigade Nederland niet langer de status van Bijzondere Gebruiker C2000 heeft. Vooruitlopend op deze nieuwe situatie per 1 januari 2018, is in 2017 al begonnen met het afbouwen van het NRV C2000-bestand.

Het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen maand alle C2000-randapparaten behorend bij de NRV ‘oude stijl’ uit het systeem gehaald en ontkoppeld. Nu Reddingsbrigade Nederland de status niet meer heeft, is de noodzaak om de C2000-voorziening van de NRV onder de aandacht te brengen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de veiligheidsregio’s weer urgent geworden.

Uitgangspunt
Nog niet alle veiligheidsregio’s waarmee binnen de NRV wordt samengewerkt, zijn overgegaan tot het verstrekken van de C2000-licentie en -randapparatuur aan de NRV-reddingsbrigades. De regionale reddingsgroepen van Reddingsbrigade Nederland verkrijgen dit vanuit de eigen veiligheidsregio. Dat is als uitgangpunt opgenomen in de convenanten die gesloten zijn tussen de veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland.

Formatie werkgroepen voor drie projecten

De Stuurgroep NRV heeft de ambitie uitgesproken om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Nationale Reddingsvloot. Daarvoor loopt de komende twee jaar een impulsprogramma en wordt geïnvesteerd in thema’s. De uitvoering is belegd bij de Landelijke Voorziening Reddingsbrigade (LVR).

In 2019 worden drie projecten gestart: Alarmeren en Verbindingen; Kwaliteit en Planvorming; Opleiden, Trainen en Oefenen. Aan elk is een werkgroep verbonden. Voor de invulling daarvan wordt op korte termijn een uitvraag gedaan aan het IFV, de veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en lokale reddingsbrigades. Wie vakinhoudelijke kennis over een van deze drie onderwerpen heeft, graag meedenkt en zo de NRV verder vorm wil geven, neemt contact op met awijnen@reddingsbrigade.nl. Het is de bedoeling dat voor deze drie projecten vóór het einde van dit jaar concrete producten zijn gerealiseerd.