Inzet experts bij projecten NRV

In februari 2019 is een uitvraag gedaan aan alle NRV-veiligheidsregio’s om experts deel te laten nemen aan de projecten van het NRV-impulsprogramma.

In 2018 is een brief verstuurd aan de veiligheidsregio’s, waarbij is aangegeven dat de NRV op meerdere thema’s wordt doorontwikkeld. In opdracht – en in samenwerking met het IFV – voert de Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LRV), belegd bij Reddingsbrigade Nederland, dit programma verder uit. Inmiddels heeft deze ambitie zich vertaald in drie projectgroepen: Alarmering en Verbindingen; Kwaliteit en Planvorming; Opleiden, Trainen en Oefenen.

Eindrapportage
Voor alle projecten geldt het doel ervoor te zorgen dat voor nu en in de toekomst de NRV als landelijke voorziening geborgd is om in het hele land 24/7 professionele inzet te kunnen leveren bij (grote) watercalamiteiten en/of overstromingen. Mede aan de hand van de besluitvormingsnota van de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) zijn per project doelen geformuleerd om zowel vanuit de invalshoek van de reddingsbrigade als die van de brandweer op één lijn te komen. In deze opzet wordt ervan uitgegaan dat elke projectgroep een eindrapportage oplevert aan het eind van 2019.

Afvaardigen
,,Inbreng vanuit de veiligheidsregio’s in de genoemde projecten is onmisbaar om tot een goed resultaat te komen”, stelt Bernard Korte, landelijk coördinator NRV. ,,Daarom de vraag aan de veiligheidsregio of zij voor een of meer van de genoemde projecten een expert wil afvaardigen om mee te denken. Naast deze uitvraag zullen ook direct vanuit de LVR veiligheidsregiomedewerkers worden benaderd die al eerder hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de (door)ontwikkeling van de NRV.”

Geïnteresseerden kunnen zich vóór vrijdag 8 maart aanmelden via bkorte@reddingsbrigade.nl.