Ketenpartneroverleg en programma Wave 2020 impulsen voor NRV

Reddingsbrigade Nederland verstevigt de contacten met ketenpartners verder om de Nationale Reddingsvloot (NRV) nieuwe impulsen te geven. Recent zijn gesprekken gevoerd op het Ministerie van Defensie, in het bijzonder met de Koninklijke Landmacht en de voorzitter van het programma WAVE 2020.

Defensie, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn partners in het Water risk Training & Expertise Centre (WTEC). Het WTEC is een onderzoeksteam voor samenwerking op het gebied van crisismanagement en waterveiligheid. Defensie wenst in dit verband met Reddingsbrigade Nederland op te trekken. Komende tijd wordt verkend hoe dit gestalte kan krijgen. Kennisdeling en het gebruik van Defensie-terreinen voor oefeningen[1] zijn hierbij speerpunten.

WAVE 2020
Watersnood Aanpak Veiligheidsregio (WAVE) 2020[2] is een programma onder regie van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO). Met als doel watercrises te verankeren in de crisisplannen van de veiligheidsregio’s. Ook Reddingsbrigade Nederland heeft voor het programma – gezamenlijk gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Veiligheidsberaad – haar expertise voor het voetlicht gebracht.


[1] Zie hier voor een voorbeeld van wat het WTEC doet.

[2] Informatie over WAVE 2020 staat hier.